Gali final game

Gali leak Jodi 46 64 76 67 hai Na kamal ki Jodi lagaoo ji BHAR ke

20.59368478.96288
" Raza Sk : ."